درصحن-شوراها: شورای شهر کرج،‌ به شهرداری اجازه داد تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان برای استقبال از سفر دولت روحانی به استان البرز هزینه کند. اعضای شورای شهر کرج مصوب کردند که هیچ کدام از سازمانها و مناطق ۱۲ گانه کرج حق هزینه کردن مبلغی مستقل از بودجه ۵۰۰ میلیون تومانی را برای ستاد استقبال ندارند و کل هزینه ستاد استقبال نباید از این رقم تجاوز کند.
این در حالی است که اعضای شورای شهر کرج با اعطای کمک ۷۰ میلیون تومانی به فرمانداری کرج جهت انجام سرشماری نفوس و مسکن مخالفت کردند.