درصحن: ۲۴ نماینده مجلس در پرسشی از وزیر دادگستری، نسبت به برخورد با دانشجویان و نشریات دانشجویی اعتراض کرده و از پورمحمدی پرسیده اند: علت برخوردهای قضایی خلاف ضوابط قانونی با نشریات دانشجویی چیست و چرا جنابعالی در قبال این برخوردها ساکت و بی تفاوت هستید؟ نمایندگان در این نامه همچنین خواستار دفاع از دانشجویان توسط رئیس جمهور بعنوان مسول حسن اجرای قانون اساسی شده اند.
علی مطهری، علیرضا محجوب،‌ میرزایی، محمد جواد فتحی،‌ طیبه سیاووشی، زهرا ساعی،‌ سهیلا جلودارزاده،‌ فریده اولاد قبا، فاطمه سعیدی،‌ سیده فاطمه حسینی،‌ فاطمه ذوالقدر، بهمن طاهرخانی،‌ محمد باقر سعادت،‌ پروانه مافی،‌ محمد صادق حسینی،‌ ابوالفضل موسوی،‌ بهروز بنیادی،‌ محمد رضا صباغیان، احمد مازنی،‌ محمد علی وکیلی و مهدی شیخ امضا کنندگان این سوال هستند.