درصحن: در جلسه امروز شورای نگهبان، تکلیف نهایی حوزه انتخایسه تبریز  تبریز، آذرشهر و اسکو مشخص شد. در این حوزه 3 نفر نخست ابقا و 2 نفر چهارم و پنجم جابه‌جا شدند. به گفته ره پیک سخنگوی این شورا «بنا بر نتایج بازشماری آراء در حوزه انتخابیه تبریز، محمداسماعیل سعیدی به عنوان منتخب چهارم این حوزه به مجلس دهم راه یافت و علیرضا منادی‌سپیدان از راهیابی به مجلس بازماند.» محمدحسین فرهنگی و شهاب‌الدین بی‌مقدار و زهرا ساعی دیگر منتخبان مرحله دوم انتخابات مجلس از این حوزه انتخابیه هستند که به مجلس راه یافته‌اند.