درصحن: رحمانی فضلی وزیر کشور که برای پاسخ به سوال شهریاری نماینده زاهدان در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شده بود،‌ با تقاضای این نماینده برای تقسیم استان سیستان و بلوچستان به دو یا سه استان به شدت مخالفت کرده و گفته: وزارت کشور در زمینه تقسیمات کشوری به ویژه در تقسیمات استانی به هیچ عنوان ورود پیدا نکرده و سیاست دولت هم این نیست. شهریاری بزرگی استان و توسعه نیافتگی و افزایش فقر را دلایل ضرورت تقسیم این استان عنوان کرده است.
شهریاری از پاسخ های وزیر کشور قانع نشده ولی چون این سوال از سوی اعضای کمیسیون منطقه ای تشخیص داده شده از ارجاع آن به صحن علنی مجلس خودداری کرده است.