درصحن: کمیسیون شوراها و امور داخلی ۶ کاندیدا و کمیسیون اصل نود 4 کاندیدای خود را جهت عضویت در هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها را انتخاب و به هیات رئیسه مجلس معرفی کرد. بهمنی، پارسایی، ذوالنور و تجری ۴ کاندیدای معرفی شده کمیسیون اصل نود و سلیمی، میرزایی، کولیوند، خجسته، آشوری و محمودی  6 کاندیدای کمیسیون امور شوراها هستند. از میان ده کاندیدای معرفی شده،‌ نمایندگان مجلس، ۵ عضو هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها، را انتخاب می کنند.