درصحن: در پی طرح موضوع تفکیک سازمان ملی جوانان از وزارت ورزش از سوی نمایندگان مجلس، محمود گودرزی وزیر ورزش نیز از این طرح استقبال کرده و گفته
«نمی‌گویم جمع نقیضین است؛ اما هیچ رابطه معناداری با هم ندارند، جز اینکه مثلا بگوییم بالاخره جوانان هم ورزش می‌کنند. به نظرم درباره جمع‌کردن موضوع جوانان و ورزش در یک وزارتخانه از ابتدا تصمیم‌گیران راه را اشتباه رفته‌اند و این دو حوزه باید از یکدیگر منفک شوند.»
سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی دو سازمان مستقل زیر نظر نهاد ریاست جمهوری بودند که با هم ادغام و وزارت ورزش و جوانان تشکیل شد.