وزیر کشور از ماموریت شورای نگهبان به سه تیم فنی جهت بررسی نرم افزار انتخابات الکترونیکی خبر داده و گفته  ما روی این شرکت ها صحبت داریم و جلسه می گذاریم. صحبت های رحمانی فضلی از اختلاف نظر جدی میان وزارت کشور و شورای نگهبان در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیکی حکایت دارد. رحمانی فضلی گفته: آ‌مادگی رفع نگرانی‌های شورای نگهبان را داریم، چرا که باید نظراتشان تامین شود. باید شرکت‌هایی و نه افرادی برای بررسی نرم افزارها انتخاب شوند که صلاحیت و اهلیت لازم را داشته باشند. این گروه کارشناسی می‌توانند؛ نرم افزارهای ما را بررسی کنند و اگر ایرادی داشته باشد، رفع کنند.