درصحن: طراحان طرح یک فوریتی حقوق و مزایای مدیران دولت،‌ سقف ۱۴۴ میلیونی را پیشنهاد کرده اند. یوسفیان ملا از طراحان این طرح گفته با تصویب این مبلغ،‌ جمع حقوق و مزایا و پاداش مدیران نباید از ۱۴۴ میلیون تومان تجاوز کند. او گفته این عدد معادل هفت برابر حداقل دستمزد است. به گفته این نماینده مجلس روز ۱۳ تیرماه این طرح در مجلس با قید یک فوریت بررسی می شود. نمایندگان مجلس این هفته برای سرکشی به حوزه های انتخابیه مجلس را تعطیل کرده اند.