درصحن: احمد توکلی نماینده مجلس نهم در یادداشتی ضمن حمایت رسمی از مواضع دولت در ماجرا رد صلاحیت مینو خالقی و بی سابقه خواندن رفتار شورای نگهبان در خصوص یک نماینده منتخت، خواستار حل و فصل پرونده مینو خالقی در شورای حل اختلاف قوا شد. توکلی معتقد است:«در واقع اختلاف بین شورای نگهبان که بخشی از قوه مقننه و وزارت کشور که بخشی از قوه مجریه است، اختلاف بین قوای مقننه و مجریه است. راه حل بر اساس بند ۷ اصل یکصد و دهم قانون اساسی که حل‏ اختلاف‏ و تنظیم‏ روابط قوای‏ سه‏ گانه را از اختیارات و وظائف رهبری می شمارد، رجوع به هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه است. رعایت این سازوکار از اتلاف نیروها و تباه شدن حقوق مردم جلوگیری می‌کند.»