درصحن: معاون اداره قوانین مجلس گفته تعداد ۵۰۰ طرح ولایحه مجلس نهم روی زمین مانده اما بررسی یا بی توجهی به آنها به انتخاب نمایندگان جدید وابسته است. امیدوار رضایی گفته: این حق نمایندگان جدید است که طرح های معوقه را بررسی کنند یا طرح جدید بدهند ولی مهم این است که مجلس نهم ۲۷۳۲ قانون بی مورد طی سه طرح تنقیحی به هیات رئیسه ارائه داده که به اصلاحات نیاز دارد و مجلس دهم باید به آنها بپردازد. او گفته حدود ۵۰۰۰ قانون مصوب مجلس نهم در حوزه اقتصاد با سیاست های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد که مجلس دهم باید فکری به حال آنها کند. این در حالی است که نمایندگان مجلس نهم بیشترین شعار را در حوزه اقتصاد مقاومتی می دادند.