درصحن: طبق گزارش وزارت کشور آمار آرای باطله انتخابات خبرگان در استان تهران ۳۲۲۳۷۰ رای است. آماری که نشان دهنده ابطال ۷ درصد ارای مردم این استان است. با توجه به فاصله نزدیک آرا در انتهای لیست خبرگان و همچنین رای مردم به لیست های هر دو جناح این میزان رای باطله شگفت انگیز و غیر طبیعی به نظر می رسد. این در حالی است که آیت الله سجادی تنها بازمانده لیست ۱۶ نفره  امید در  استان تهران  در خواست  بازشماری آرای صندوق های تجمیع شده را به شورای نگهبان فرستاده است  .