درصحن: شمارش آرای مجلس خبرگان رهبری در کشور رو به پایان است و تقریبا چهره سیاسی این مجلس تاثیر گذار مشخص شده است.
فارغ از آرای استان تهران  تا بدین جای کار حضور 30 نماینده از هر دو لیست جامعتین و خبرگان مردم، 29 نماینده از لیست جامعتین، 8 نماینده از لیست خبرگان مردم و 5 نماینده مستقل در این مجلس قطعی است.
اگر شمارش آرای استان تهران با ترکیبی که تا این لحظه توسط وزارت کشور گزارش شده به پایان برسد و آقای احمد جنتی هم وارد مجلس شود این آمار به شکل زیر تغییر خواهد کرد:
لیست مشترک: 38 نفر
لیست جامعتین: 30 نفر
لیست خبرگان مردم: 15 نفر
مستقل ها: 5 نفر
در این صورت می توان گفت که حداقل 53 نفر از راه یافتگان به مجلس خبرگان در لیست «خبرگان مردم» حضور داشته و به نوعی پشتوانه های هاشمی رفسنجانی در خبرگان پنجم به شمار می روند.
با توجه به اشتراک 38 نفره میان لیست خبرگان مردم و لیست جامعتین، و البته ملاحضات سیاسی و اخلاقی که بسیاری از اعضای لیست در برابر آیت الله خامنه ای دارند، می توان گفت در صورت نبود رهبر ایران، مطمئنا تعیین کننده ترین فرد خبرگان در آن روز سرنوشت ساز، اکبر هاشمی رفسنجانی خواهد بود.