درصحن: عباس قائم مقامی که صلاحیتش برای حضور در انتخابات خبرگان از سوی شورای نگهبان تایید شده بود پس از انتشار یک مصاحبه تحلیلی  از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد.
قائم مقامی که ریاست مرکز اسلامی هامبورگ را عهده دار بوده است روحانی جوانی است که به نظر می رسد به واسطه انتقاداتی که به فقهای شورای نگهبان وارد کرده دیگر قادر به حضور در انتخابات نیست.
 
قائم مقامی در این مصاحبه گفته بود «سید حسن خمینی حتما اجتهاد دارد،  بزرگانی مانند آسید علی آقای محقق و آسید جعفر کریمی که بر اجتهاد ایشان گواهی داده اند و کسانی هستند که هر کسی که حوزه را درک کرده و شناختی از این بزرگواران داشته باشد  می‌داند که این‌ها  به این سادگی کسی را تایید نمی‌کنند.»
او اجتهاد موسوی بجنوردی را هم مسلم دانسته و گفته بود شهرت ایشان به اجتهاد در میان اهل فن به حد استفاضه است و آثار فقهی و حقوقی ایشان جای تردید باقی نمی گذارد و گمان نمی کنم در نظر هیچیک از اعضای محترم شورای نگهبان نیز در مورد ایشان تردیدی داشته باشند
 
قائم مقامی در پاسخ به ادعای برخی فقهای شورای نگهبان مبنی بر صدور اجتهاد به خاطر رودربایستی اخلاقی بین مراجع و شاگردانشان  در حوزه ها گفته بود «اگر کسی چنین حرفی زده باشد اول از همه مشروعیت از خود او صلب می شود» و همچنین خواستار «پیگرد قضایی این افراد از سوی مدعی العموم به خاطر توهین به مراجع و حوزه ها شده بود.»
او که به نظر می رسد چندان اهل محافظه کاری نیست اصولا دخالت های شورای نگهبان در انتخابات خبرگان را غیر قانونی می داند و می گوید «اولین نکته اینکه در رابطه با انتخابات مجلس خبرگان شورای نگهبان ذاتا هیچ حقی ندارد و این حق خود خبرگان است که در مورد شرایط و نحوه احراز آن تصمیم بگیرد. اما خبرگان دوره اول این حق را به طور موقت به فقهای شورای نگهبان واگذار کرده و نه به شورای نگهبان.»
 
قائم مقامی در انتقاد به شورای نگهبان به نقد ساختاری  بسنده نکرد و اجتهاد برخی از آنها را نیز زیر سوال برده بود: «بعضی از آن‌ها حتی یک برگه اثرفقهی هم ندارند.» 
 پاسخ شورای نگهبان به این انتقادات که همانا رد صلاحیت او بود بیش از پیش ماهیت انتقاد ناپذر، صلب و غیر قانونی و غیر دموکراتیک این نهاد حکومتی را نشان می دهد. در واقعا شورا نگهبان به دنبال ترسیم فضایی است که کاندیداهای خبرگان حتی پس از تایید صلاحیت هم جرات بروز نظرات سیاسی و اجتماعی و فقهی خلاف خواست این شورا نداشتنه باشند