درصحن: «اعتراض» عنوان ستونی است که تا روز انتخابات ۹۴ (هفتم اسفند سال جاری) به معرفی کاندیداهای رد صلاحیت شده و واکنش آنها نسبت به رد صلاحیت شان اختصاص یافته است. درصحن عینا اعتراض رد صلاحیت شدگان را منتشر می کند.

آرش میراسماعیلی

سمت: قهرمان ملی (قهرمان مسابقات جودو جهان)

حوزه انتخابیه: خرم آباد

گرایش: مستقل

دلیل رد صلاحیت:

عدم التزام عملی به اسلام

عدم التزام عملی به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه

توضیح کاندیدا:

د‌‌ر حال پیگیری اعتراضم هستم چون هم هيات اجرایی و هم هيات نظارت تایید‌‌م کرد‌‌ه اند‌‌، اعتراضم را د‌‌اد‌‌ه ام و د‌‌ر حال پیگیری آن هستم. به خاطر ماد‌‌ه 28؛ عد‌‌م اعتقاد‌‌ و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي ايران رد‌‌ شد‌‌ه ام.

خرم آباد‌‌ د‌‌ر 9 د‌‌وره اخیر که نمایند‌‌ه د‌‌ر مجلس د‌‌اشته، همچنان از برخی امکانات محروم است. من با توجه به مد‌‌ال‌هایی که د‌‌ارم، مي‌خواستم بیایم و خد‌‌متی به مرد‌‌م کنم و توانایی اش را هم د‌‌ارم که برای کشورم و شهرم کاری انجام د‌‌هم و اصلا به شهرت و اسمش فکر نمي‌کرد‌‌م.

به ما اعتراض می کنند که چرا ورزشکاران د‌‌ر‌اين انتخابات تصمیم گرفته اند‌‌ سیاسی شوند‌‌؟ این اعتراض را ما هم به سیاسیون د‌‌اریم که چرا سال‌هاست ورزش حیاط خلوت آن‌هاست، چرا د‌‌ر آن مورد‌‌ کسی انتقاد‌‌ی نمي‌کرد‌‌؟ سال‌های سال وکیل، رئيس فد‌‌راسیون و وزیر غیرورزشی بود‌‌ند‌‌، هرکسی از کابینه جا مي‌ماند‌‌ د‌‌ر سال‌های قبل وزیر مي‌شد‌‌. سالیان سال است که سیاسیون به ورزش مي‌آیند‌‌ و کسی نمي‌گوید‌‌‌اين‌ها چرا هستند‌‌ ولی ورزشکاران هرجا بود‌‌ند‌‌ رای مرد‌‌م را هم گرفته اند‌‌.

موضوع مهم‌اين است که نیازی نیست یک نمایند‌‌ه مجلس د‌‌ر همه زمینه‌ها تخصص د‌‌اشته باشد‌‌ بلکه مي‌تواند‌‌ از مشاورانش د‌‌ر‌اين زمینه استفاد‌‌ه کند‌‌. اقتصاد‌‌ی باید‌‌ باشد‌‌، حقوقی باشد‌‌، ورزشی هم باید‌‌ حضور د‌‌اشته باشد‌‌ تا از ورزش د‌‌فاع کند‌‌. همه سلیقه‌ها باید‌‌ د‌‌ر مجلس باشند‌‌.

با دیگر کاندیداهای رد صلاحیت شده انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، اینجا آشنا شوید.