درصحن: «اعتراض» عنوان ستونی است که تا روز انتخابات ۹۴ (هفتم اسفند سال جاری) به معرفی کاندیداهای رد صلاحیت شده و واکنش آنها نسبت به رد صلاحیت شان اختصاص یافته است. درصحن عینا اعتراض رد صلاحیت شدگان را منتشر می کند.

علی صوفی

سمت: وزیر اسبق تعاون در دولت سید محمد خاتمی

حوزه انتخابیه: تهران

گرایش: اصلاح طلب

دلیل رد صلاحیت:

عدم التزام عملی به اسلام

عدم وفاداری به قانون اساسی و وفاداری به اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه

توضیح کاندیدا:

سوالم این است که وقتی تاکید همه بر این بود که در مجرای قانون عمل کنند. معنی این مسئله چیست؟ آیا هیات اجرایی در مجرای قانون عمل کرده و هیات نظارت در مجرای قانون عمل نکرده است، یا اینکه مسئله بر عکس است؟ برای شورای نگهبان اصل بر عدم احراز صلاحیت هست، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود، پس باید به هر فرد فرصت داده شود که صلاحیت خود را اثبات کند. اینجانب و بسیاری از اصلاح طلبان به این اتهام که به قانون اساسی اعتقاد نداریم، رد صلاحیت شده ایم، حال آنکه قانون اساسی اصل را بر اقرار کاندیدا به التزام دانسته است، ما هم که  اقرار کردیم که به قانون اساسی متعهدیم و آن را قبول داریم. بنابراین رد صلاحیت مان وجاهت قانونی ندارد و در نهایت امیدواریم روال معقول و منطقی و آرامش بخش در پیش گرفته شود.

با دیگر رد صلاحیت شدگان آشنا شوید.