درصحن: آیت الله سیدرحیم توکل که علاقه فراوانی به ورزش های رزمی به خصوص کنگفو دارد با حضور در استانداری مازندران کاندیداتوری خود را برای انتخابات خبرگان اعلام کرد. از وی به عنوان استاد اخلاق و کنگفو یاد می شود.