درصحن: در روز اول ثبت نام انتخابات مجلس خبرگان نه نفر از نمایندگان فعلی این مجلس برای انتخاب مجدد وارد رقابت انتخاباتی شدند. احمد خاتمی، عباس کعبی، ابوالفضل میرمحمدی، هاشم حسینی بوشهری، علی رازینی، سید علی شفیعی،‌ محمد تقی واعظی، عبدالهادی حسینی بوشهری و محمد تقی پورمحمدی نمایندگان مجلس خبرگان هستند که مجدد اعلام کاندیداتوری کرده اند. هر نه نفر اصولگرا هستند.