درصحن: با ورود آیت الله حسن خمینی،‌ آیت الله علی محمد دستغیب،‌ آیت الله محمود امجد،‌ آیت الله محسن موسوی تبریزی فهرست اصلاح طلبان خبرگان رو به شکل گیری است اگرچه هنوز تا تایید صلاحیت آنها و اجازه ورود به عرصه رقابت انتخاباتی فاصله زیاد است. افرادی همچون آیت الله حسن غرویان،‌ آیت الله موسوی جزایری و آیت الله محمد تاکندی نیز می توانند از گزینه های مورد حمایت اصلاح طلبان باشند.