استان چهارمحال بختیاری
کاندیداهای اصلاح طلب
صلاحیت
کاندیداهای اصولگرا
صلاحیت
کاندیداهای مستقل
صلاحیت
لردگانجلیلی سرقلعهردرسول بیژنی
لردگانعبدالمحمد بابااحمدی
لردگانسهراب عبدالهی
لردگانعلی کرم جلیل
لردگانمصطفی علیخانی
لردگانغضنفر صالحی
لردگانغلامرضا جهانی
لردگانمحمد جلیل
لردگانمجید جلیل نصر
لردگانمسعود میرزایی
لردگانمنوچهر خالدی
شهرکرد
اردل / فارسان
بروجنمنصور میرزا کوچکیاحمد افضلیعلی نادری فر
بروجنغلامرضا میرزایی
بروجنغلامرضا غریب زاده
بروجنغلامرضا زیلابی
بروجنفرهاد حبیبی
بروجنحسین حائری
بروجنغضنفر رفیعی
بروجنحمید شفیع زاده
حوزه انتخابیه