استان لرستان
کاندیداهای اصلاح طلب
صلاحیت
کاندیداهای اصولگرا
صلاحیت
کاندیداهای مستقل
صلاحیت
الیگودرزرمضان اسکندریتایید
الیگودرزمحمد ناصر باباییتایید
الیگودرزسعید بهرامی فردتایید
الیگودرزمحمود تسلیمیتایید
الیگودرزمحمد تقی توکلیتایید
الیگودرزمحمد خدابخشیتایید
الیگودرزحجت اله رحمانیتایید
الیگودرزسمیه شیخ انصاریتایید
الیگودرزسعید عابدینی تایید
الیگودرزمنوچهر کاظم اصلانیتایید
الیگودرزهادی نجفیتایید
الیگودرزباقر ولیانتایید
پلدخترمرتضی شاهرخیتاییدیعقوب شهسواریتایید
پلدخترغلام کوشکیتایید
پلدخترمصطفی چراغیتایید
پلدخترصمد بوالفتحتایید
پلدخترعلی کائیدیتایید
پلدخترفرشاد کاوهتایید
بروجردهادی مقدسی تاییدمحسن روح بخشیانتایید
بروجردعلاء الدین بروجردیتاییدذبیح اله گودرزیتایید
بروجردبهرام بیرانوندتاییدلیلا عالی منشتایید
بروجردمحمد رافعتایید
بروجردحمید رضا صارمیتایید
بروجردجواد گودرزیتایید
بروجردمرتضی نقدیتایید
بروجردعباس گودرزیتایید
بروجردفرج اله شاهوردی زادهتایید
بروجردمحمد ابوالفتحیتایید
بروجردنصرالهیتایید
درود / ازنانصیر الیاسیتاییداردشیر بهلولیتایید
درود / ازناعباس قايد رحمتتاییدمحمد حبیبیتایید
درود / ازنامصطفی رشیدیتایید
درود / ازنامراد سلیمانیتایید
درود / ازنامحمد صادق منشتایید
درود / ازنامحمد قائد رحمتیتایید
درود / ازنامجید کیان پورتایید
درود / ازناحسین گودرزیتایید
درود / ازنابهروز گودرزیتایید
درود / ازنااردشیر لکتایید
درود / ازنابابک نصیریتایید
درود / ازناحمید نیک دلتایید
درود / ازناحسن ورمرزیارتایید
درود / ازناهامان هاشمی نیاتایید
دلفان / سلسلهافسر موموندی کاظمیردهادی احمدیتاییدعظیم دادگرتایید
دلفان / سلسلهمحمد امین رضوانیتایید
دلفان / سلسلهعلی چراغیانتایید
دلفان / سلسلهعباس حسنوندتایید
دلفان / سلسلهوحید حسنوندتایید
دلفان / سلسلهسجاد حقی آبیتایید
دلفان / سلسلهحجت اله خداییتایید
دلفان / سلسلهحمید رضا شیراوندتایید
دلفان / سلسلهعلی باقری طاهری نیاتایید
دلفان / سلسلهحمید فرخ شاهیتایید
دلفان / سلسلهیداله غلامیتایید
دلفان / سلسلهمنوچهر عبدی پورتایید
دلفان / سلسلهعلی مرادیتایید
دلفان / سلسلهعلی نوربخشتایید
دلفان / سلسلهعلی نوریانتایید
کوهدشتعلی امامی رادتاییدمحسن آزاد بختتایید
کوهدشتیونس آزاد بختتایید
کوهدشتیونس امراییتایید
کوهدشتحسن باقریتایید
کوهدشتمهرداد باقریتایید
کوهدشتکامران تیموریتایید
کوهدشتمیترا تیموریتایید
کوهدشترضا رضاییتایید
کوهدشتعلی شاهرخیتایید
کوهدشتالله یار ملکشاهیتایید
کوهدشتمراد عبدالهیتایید
کوهدشتمجتبی صفایی نژادتایید
کوهدشتاحمد رحمتی شاهیوندتایید
کوهدشتمراد ویسیتایید
کوهدشتیاراله عبدالهیتایید
کوهدشتمصطفی حسینیتایید
کوهدشتفریبا مرادپورتایید
کوهدشتاحمد رضاییتایید
کوهدشتایوب گراوندتایید
کوهدشتمحمد فهیم عباس گراوندتایید
کوهدشتامین نوری کیاتایید
خرم آباد / دورهعزت اله رضایی چگنیتاییدمحمد رضا ملکشاهی رادتاییدحسن حیاتی پورتایید
خرم آباد / دورهعصمت اله ساکی زادهتاییدرضا رحیمی نسبتاییدنادر حافظیتایید
خرم آباد / دورهحمید رضا طاهرپورتاییدمرتضی محمودوندتاییدآرش میراسماعیلیتایید
خرم آباد / دورهمحمد کریم سپهرمنشتاییدایرج عبدیتاییدبهرام دلفانتایید
خرم آباد / دورهمسلم دریکوندیتاییدفتح اله حسنوندتاییدمحمد دوستی زادهتایید
خرم آباد / دورهعلیرضا سوریتاییدقدرت اله ایمانیتاییدامیر بیرانوندتایید
خرم آباد / دورهحجت سلیمانیتاییدمحمد رضا ملکی رادتاییدمهدی معتمدیتایید
خرم آباد / دورهحامی هاشمی نیکتاییداعظم محمدی نیاتاییدحشمت اله امیریتایید
خرم آباد / دورهاسکندر رحیمیتاییدبهروز دریکوندتاییدکلثوم بیرانوندتایید
خرم آباد / دورهعلیمراد صفری مطلقتاییداحمد عادلیتایید
خرم آباد / دورهصفر علی کوشکیتاییدبهزاد یار احمدی فرتایید
خرم آباد / دورهغلامرضا نوری زادهتاییدمجید حسینیتایید
خرم آباد / دورهبیزن حسین پورتاییدهادی نصرتی موموندیتایید
خرم آباد / دورهقاسم سعیدی تبارتایید
خرم آباد / دورهشاپور بیرانوندتایید
خرم آباد / دورهپیروز عزیزی تایید
خرم آباد / دورهسعید بیرانوندیتایید
خرم آباد / دورهقباد شریعت فرتایید
خرم آباد / دورهمحمد صادقی قهارهتایید
خرم آباد / دورهمحمد دالوندتایید
خرم آباد / دورهامین اله عبدالتاجدینیتایید
حوزه انتخابیه