استان خرسان شمالی
کاندیداهای اصلاح طلب
صلاحیت
کاندیداهای اصولگرا
صلاحیت
کاندیداهای مستقل
صلاحیت
شیروانحسین آفریدهابوالفضل آفریده
شیروانمهدی گیلانی
شیرواناحمد واعظ گلیان
شیروانکریم نوری
شیروانعلی جدی
شیروانعبدالرضا عزیزی
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهرمضانعلی وحیدیموسی الرضا ثروتیسارا نامور بازخانه
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهعباس مظفر
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهمحمد لنگری
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهعلی قربانی
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهعلی علی اکبری
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهمهدی غلامی
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهقاسم ولی زاده بریمانلو
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهمحمد وحیدی
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهرضا وحدانی
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهمحمد علی پورعظیمی
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهحمید امیری
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهحسن عراقی
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهامین کریمی
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهاحسان رمضانیان کیکانلو
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهفرهاد هدایتی
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهمحمد لنگری
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهابراهیم حسینی
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهحسین جمالی
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهعلی اکرمی
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهاحمد رضا وفایی
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهمیرعلی سیدی
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهبهروز نقویان
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهقربان مهاجران
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهمحمد کرمانی
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهابراهیم فخرفاطمی
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهجعفر شریفی نژاد
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهاحسان سعادتی
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهجواد رضایت
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهمجتبی ضبیحی
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهابراهیم کلاته
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهاحمد حسینی
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهحسین ایمانی
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهمجید رمضانی
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهشیث امینی
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهحسین ناصری
بجنورد / مانه / سملقان /جاجرم / گرمهمرتضی رضایی
اسفراینمجید اثمری سعدآباد
اسفراینعلی سلامی
اسفراینمحمد رضا خاتمی
اسفراینمحمد جواد طیبی
اسفراینابراهیم کرامتی زاده
اسفراینحسن شریف
اسفراینسمانه جهانیان
اسفراینمحمد فرخنده اقبال
حوزه انتخابیه