استان خراسان جنوبی
کاندیداهای اصلاح طلب
صلاحیت
کاندیداهای اصولگرا
صلاحیت
کاندیداهای مستقل
صلاحیت
نهبندان / سربیشهمهدی مومنی
نهبندان / سربیشهعابدیردمراد هاشم زهی
فردوس / سرایان /طبس / بشرویهمنصور تاجریردطاهر نجفیان
بیرجند / درمیانمحمد رضا مجیدی
بیرجند / درمیانعلی آهنیردعلی رضایی
بیرجند / درمیانجواد آیتیتاییدشکراله بیگی
قائناتمحمد رضا آقا ابراهیمیردجواد هرویردمحسن علوی
حوزه انتخابیه