استان اذربایجان غربی
اصلاح طلب
صلاحیت
اصولگرا
صلاحیت
مستقل
صلاحیت
میاندوآب / شاهین دژ / تکابصالح سلیمیجهانبخش محبی نیاحکیمه دوست محمدی
میاندوآب / شاهین دژ / تکابعباسعلی آزادیفاطمه پرهیزگارمریم مسرت
میاندوآب / شاهین دژ / تکابخسرو جابریعلی علیزادهشاهین سلطانی
میاندوآب / شاهین دژ / تکابمحمد فریدیحمیده سودبر
میاندوآب / شاهین دژ / تکابحمید مرادیاسحاق عابدی
بوکانکمال کریمی
بوکانمحمد قسیم عثمانیردآزاد محمدیانی
بوکانارسلان سلیمانی پور
ماکو / چالدران /پلدشت / شوط
خوی
سلماسعلی اکبر عسگری
سلماسقاسم مهرزاد صدقیانی
مهاباد
نقده / اشنویهعلی زنجانی حسنلوییعلی احمدی
نقده / اشنویهامیر دولت پناه
نقده / اشنویهکامران مام شیخ
نقده / اشنویهسلیم قادری
نقده / اشنویهناصر اطمینان
نقده / اشنویهکیوان شیخی
نقده / اشنویهحسن اقلیمیان
نقده / اشنویهرضا خلیلی
نقده / اشنویهشاهرخ دیوانی
ارومیهفتاح حسینیوحید جلال زادهناصر پوراسد
ارومیهرویا محمدزادهولی سمرقندیمرتضی پیری
ارومیهسعید شادولیجواد جهانگیرزادههادی بهادری
ارومیهصادق فیضیخدیجه منصوری
ارومیهکریم فتاح پورسلمان ذاکر
ارومیهگودرز صادقیمصطفی فروزان
ارومیهعابد فتاحی
ارومیهعباس خورشیدی
ارومیهفاطمه ستاری
پیرانشهر / سردشتخضر کاک درویشی
حوزه انتخابیه