درصحن: در حالیکه خبر کشیدن بخیه از صورت کودکی در خمینی شهر به خاطر نداشتن هزینه درمان، طی چند روز گذشته به خبر اول رسانه ها تبدیل و امروز از بازداشت پزشک و پرستار این ماجرا خبری منتشر شد. نایب رییس دوم کمیسیون بهداشت گفته: گزارش هایی که امروز از حادثه بیمارستان خمینی شهر به مجلس رسیده ما را نسبت به صحت این اتفاق دچار تردید کرده است.چراکه به ظاهر این ماجرا از سوی یکی از کارمندان اخراجی بیمارستان بزرگ نمایی شده است. گفتنی است دیروز 204 نفر از نمایندگان در پیامی از پیاده روی مردم در مراسم اربعین تشکر کردند و تنها سه نفر از نمایندگان در تذکری یک خطی به وزیر بهداشت خواستار رسیدگی به این مساله شده بودند که آنها نیز امروز در صحت ماجرا دچار تردید شده اند.