درصحن: رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بعنوان رئیس کمیسیون ناظر بر اجرای برجام از چرخش چرخ سانتریفیوژها خبر داده و گفته: چون در مرحله قبل از بسته شدن پرونده پی ام دی هستیم در تاسیسات هسته ای فردو و اراک کاری انجام نشده و سانتریفیوژهای فعال نطنز نیز متوقف نشده تنها حدود ۶ هزار سانتریفیوژ غیر فعال سایت نطنز جمع آوری شده است.