درصحن: سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، معتقد است:‌ با توجه به اتهامات مرتضوی، احتمال عدم برگشت وی به کشور وجود دارد، اسفنانی گفته: در شرایط کنونی خروج مرتضوی از کشور هیچ ضمانت اجرایی ندارد و در صورت عدم برگشت مشکلات بسیاری برای تعقیب قانونی و قضایی وی ایجاد می‌شود.