Posts tagged کودکان


از رسانه‌ها

انتقادات عليه پيوستن ايران به یک پروتكل
ناخوشایندی از ممنوعیت بكارگيري كودكان در مخاصمات مسلحانه

روزنامه اعتماد- زهرا چوپانكاره: «هدف قرار گرفتن بسيج دانش‌آموزي، نقشه خطرناك سازمان ملل براي ايران، خداحافظي با حق تدافع، تهديد بنيان خانواده و… اينها تنها بخشي …

Read more 0 Comments
Share