حیف و میل اموال عمومی به نام اندیشه‌های ولی فقیه!

عرصه سوم: حفظ و نشر آثار روح الله خمینی و علی خامنه‌ای رهبران فعلی و سابق ایران، در سال ۹۸ معادل ۵۱ میلیارد و دویست میلیون تومان برای مردم ایران هزینه دارد. دولت روحانی در سال ۹۸ اگرچه بودجه مراکز حفظ و نشر آثار رهبران فعلی و سابق ایران را کاهش داده ولی کماکان این دو نهاد بیش از ۵۱ میلیارد تومان از بودجه عمومی را می‌بلعند.

بازی با اعداد در بودجه سال ۹۸ موسسه حفظ و نشر آثار آیت الله خمینی

مجموع سه نهاد وابسته به موسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی یعنی:

۱- موسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی

۲- پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

۳- آستان مقدس امام خمینی

در سال ۹۷ جمعا ۷۱ میلیارد تومان بودجه دولتی داشت. تجمیع بودجه این سه نهاد زیر یک ردیف بودجه،‌ انتقاداتی را متوجه دولت و بیت آیت الله خمینی وارد کرد. از این رو دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ این ردیف را تفکیک و طی سه ردیف متفاوت تخصیص داده تا از بار روانی بودجه این موسسه بکاهد. به‌طوریکه حتی این  سه ردیف را پشت سر هم قرار نداده و بودجه آستان را چند ردیف پایین تر از دو ردیف دیگر موسسه حفظ و نشر آثار امام قرار داده است. مجموع بودجه سه ردیف این موسسه در سال ۹۸ با کاهش ۱۲ میلیاردی به عدد ۵۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.

موسسه حفظ و نشر آثار آيت الله خامنه ای

موسسه حفظ و نشر آثار مقام رهبری در قانون بودجه تحت عنوان موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی صاحب ردیف بودجه ای ذیل ردیف بودجه سازمان تبلیغات اسلامی است. بودجه این موسسه در سال ۹۷، معادل ۲۹ میلیارد تومان بود که در سال ۹۸ با کاهش ۴ میلیاردی روبرو شده است. بودجه این موسسه در سال ۹۸ معادل ۲۵ میلیارد تومان پیش بینی شده که اگر مجلس آن را تغییر ندهد، این مبلغ صرف حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای خواهد شد.

جدول مقایسه بودجه حفظ و نشر آثار خمینی و خامنه ای در سالهای ۹۷-۹۸
سال ۹۷ سال ۹۸ افزایش کاهش
موسسه حفظ و نشر آثار آیت الله خمینی ۲۲.۳۴۲.۲۰۰.۰۰۰ ۲۶.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳.۸۵۷.۸۰۰.۰۰۰ ۰
موسسه حفظ و نشر آثار آیت الله خامنه ای ۲۹.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰ ۴.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰
مجموع ۵۱.۳۷۲.۲۰۰.۰۰۰ ۵۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ . ۱۷۲.۲۰۰.۰۰۰

تغییرات بودجه دو موسسه وابسته

بودجه دو موسسه وابسته به موسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی یعنی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی و آستان مقدس امام خمینی نیز در سال ۹۸ دستخوش تغییراتی شده است. در مجموع در سال ۹۸ بودجه این دو موسسه با کاهش ۶ هزار میلیارد تومانی روبرو شده است.

سال ۹۷ سال ۹۸ افزایش کاهش
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی ۱۰.۹۴۳.۵۰۰.۰۰۰ ۸.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ . ۲.۴۳۳.۵۰۰.۰۰۰
آستان مقدس امام خمینی ۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ . ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰
مجموع ۳۸.۹۴۳.۵۰۰.۰۰۰ ۳۳.۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰ ۵.۹۳۳.۵۰۰.۰۰۰

جمع بندی

اگرچه به نظر می رسد دولت تلاش کرده تا افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان، معلمان و کارگران در سال ۹۸ را با کاهش بودجه‌های نظامی و نهادهای فرهنگی جبران کند اما هنوز بی‌شمارند تعداد نهادهای فرهنگی مثل دو موسسه حفظ و نشر آثار رهبران فعلی و سابق ایران که میلیاردها تومان از بودجه بیت المال را به خود اختصاص می دهند. ۵۱ میلیارد تومان بودجه برای نشر آثار رهبری که ۳۰ سال پیش فوت کرده و طی سی سال گذشته این موسسه از بودجه بیت المال جهت حفظ و نشر اندیشه‌های او کوشیده و رهبر فعلی، می تواند از جمله مصادیق حیف و میل اموال عمومی تلقی شود. اگر بودجه دو نهاد دیگر وابسته به موسسه حفظ و نشر آثار آیت الله خمینی را به این بودجه بیافزاییم در سال ۹۸ بالغ بر ۸۴ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان می‌شود بودجه ای که می توانست در امور زیربنایی، اشتغال زایی، یا محرومیت زدایی هزینه شود و بر مشروعیت رهبران فعلی و سابق ایران بیافزاید.

منبع:
قانون بودجه سال ۹۷ مصوب مجلس
لایحه بودجه سال ۹۸ پیشنهاد دولت