درصحن: قیمت بنزین سال آینده نیز گران نمی شود چون قیمت نفت در بازارهای جهانی رو به کاهش است. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با اعلام این خبر گفته: «بر اساس قانون قیمت بنزین باید 90 تا 95 درصد فوب خلیج فارس باشد و از آنجایی که با کاهش  قیمت جهانی نفت، قیمت بنزین کاهش می یابد، افزایش بنزین در سال 97 ممکن نخواهد بود.»

حسین امیری خامکانی، نماینده مردم زرند در مجلس دهم شورای اسلامی گفته: «با تغییر شرایط فعلی نفت در بازار جهانی، باید بررسی شود قیمت بنزین در حال حاضر چند درصد فوب خلیج فارس است و سپس برای تغییر قیمت این فراورده نفتی در دولت ومجلس تصمیم گیری شود.»

وی در خصوص ثابت ماندن قیمت بنزین به مدت دوسال، اضافه کرده: «کاهش هزینه تولید انرژی خورشیدی، افزایش مصرف گاز در دو دهه آینده و نفت نوظهور بر کاهش قیمت نفت جهانی تاثیر داشته است.»

کاهش قیمت نفت اما به منزله کاهش منابع یارانه ای دولت است چراکه دولت از محل فروش نفت، یارانه ها را تامین می کند، که به نظر می رسد با کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت، بودجه یارانه ها نیز کاهش یابد.