درصحن: کمیسیون اجتماعی مجلس، کلیات طرح ساماندهی تعطیلات رسمی کشور را رد و این طرح را به مرکز پژوهش های مجلس ارجاع داد تا مجدد مورد کارشناسی قرار گیرد. خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، اعمال اصلاحات در تعطیلات رسمی کشور را نیازمند اعلام نظر مراجع و علما دانسته و گفته بدون نظر آنها نمی توان تعطیلات کشور را تغییر داد.

سالهاست زیاد بودن تعطیلات رسمی کشور و طولانی بودن تعطیلات نوروزی از یک سو و تعطیل بودن کشور در روزهای پنج شنه و جمعه و تبعات بین المللی آن، انتقادات گسترده ای را متوجه تعطیلات رسمی کرده و در هر دوره از ادوار مجلس نیز طرح ساماندهی تعطیلات مجلس مطرح می شود که هر بار به دلیلی به نتیجه نمی رسد. این بار نیز کلیات این طرح در کمیسیون اجتماعی رد شده است و معنایش این است که این طرح به زودی ها به صحن مجلس نمی رود.

به گفته خدادادی در طرح پیشنهادی، ۱۵ تغییر در تعطیلات رسمی کشور تقاضا شده است که مهمترین آن به این شرح است:

۱- لغو تعطیلی روز پنج شنبه

۲- اعلام تعطیلی روز شنبه

۳- کاهش تعطیلات نوروزی به ۵ روز

۴- حذف تعطیلی روز ۱۲ فروردین، روز جمهوری اسلامی

۵- حذف تعطیلی روز ۱۳ فروردین، روز طبیعت

۶- حذف تعطیلی روز ۱۵ خرداد، روز قیام مردم قم در انقلاب ۵۷

خدادادی با اشاره به ریشه یهودی داشتن تعطیلی روز شنبه، گفته: برخی معتقدند روز شنبه با تعطیلات رسمی یهودیان همخوانی دارد بنابراین در این رابطه شائبه هایی ایجاد می شود و نمی توان نسبت به آن بی توجه بود.