شهر من شورای من:  يكى از مشكلاتى كه شهرهاى كوچك و روستاها با آن مواجه هستند، نبود يا كمبود سالن‌هاى كنفرانس به منظور گردهمايى‌هاى هنرى، فرهنگى و اجتماعى است. در بيشتر مناطق سالن‌هاى كنفرانس در صورت وجود، تنها مختص به نهادهاى دولتى و برگزارى سمينارهاى دولتى است. در حالي‌كه نهادهاى مدنى و شهروندان عادى نيز حق دارند براى گردهمايى‌هاى فرهنگى، هنرى و اجتماعى خود فضاى مناسب داشته باشند. فقدان چنين امكانى مى‌تواند باعث كاهش مشاركت شهروندان در فعاليت‌هاى فرهنگى و اجتماعى شود.ايجاد سالن اجتماعات سربسته مجهز به امكانات سمعى و بصرى كه امكان برگزارى كنسرت، تأتر، سخنرانى و  غیره را به شهروندان مى‌دهد، يكى از وظايف شوراهاى شهر و روستا است.