شهر من شورای من: بسیاری از زنان در محیط‌های کاری به دلیل زن بودن با دشواری های گوناگون روبه رو هستند. این شرایط با توجه به محدودیت‌های ارتباط زنان و مردان در ایران پیچیده تر شده است. تارنمای دولت و ملت در گزارشی به این موضوع پرداخته و یکی از پیامدهای این شرایط را فعالیت زنان دست فروش در متروی تهران برشمرده است. آمار دقیقی از زنان دست‌فروش تهران در دست نیست اما، به نظر می‌رسد آنها تحت تأثیر چند عامل مهم، به دستفروشی در مترو روی آورده‌اند که یکی از آنها زنانه بودن محیط مترو و نبود مزاحمت برای آنهاست. در چنین شرایطی و با توجه به مشکلات معیشتی بسیاری از خانواده‌ها دور از انتظار نخواهد بود که در آینده نزدیک بر تعداد این افراد افزوده شود. یکی از وظایف مستقیم شوراها سروسامان دادن فعالیت‌هایی از این دست در سطح شهر‌هاست، آنها می‌بایست محیطی امن برای فروشندگان محلی و دستفروشان و مشتریان آنها فراهم کنند.