شهر من شورای من: در شهر هاى پرجمعيتى مانند لندن، براى جلوگيرى از ترافيك، مدت زمان سبز شدن چراغ هاى راهنمايى و رانندگى براى عبور عابران بسيار كوتاه است. چون اضافه شدن حتى ثانيه منجر به بروز ترافيك مى شود. راه‌كار ديگرى كه به منظور جلوگيرى از ترافيك در اين شهر توسط شهردارى اعمال شده، احداث زير گذرهايى به عرض خيابان است.اين زير گذرها معمولا در خيابانهايى كه حجم ترافيك سنگين است، به تردد راحت تر خودروها كمك مى كند. خروجى اين زير گذرها معمولا به ورودى مترو ختم مى شود. آیا شورای شهر شما برای حل مشکلات ترافیکی چاره‌ای اندیشیده است؟ از آنها بخواهید تا به دنبال راه‌های جدید باشند.