شهر من شورای من: امروزه در اکثر کشورها در تمام تقاطع‌ها، چراغ‌هاى راهنمايى عبور از خيابان، مخصوص نابينايان وجود دارد. زمانى كه چراغ سبز باشد به نشانه عبور، بوق هايى مقطع و آرام مى زند و زمانى كه چراغ قرمز باشد با بوقهايى ممتد تر هشدار مى دهد. این یکی از اساسی ترین و البته ساده ترین امکاناتی است که می‌بایست در فضاهای عمومی برای افراد نابینا در نظر گرفت. اگر تا امروز در شهر شما این‌گونه خدمات ارائه نشده می‌توانید این مطالبه را با اعضای شورای شهر و کاندیداهای انتخابات شوراها در میان بگذارید.