درصحن: نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف کردند تا پایان برنامه ششم ده درصد بافت های فرسوده شهری را از محل تسهیلات یارانه ای احیا کند. این مصوبه با رای موافق ۱۵۸ نفر از نمایندگان به تصویب رسید.
بافت فرسوده شهرها، یکی از مشکلات جوامع شهری است که شهرداری ها بدون کمک دولت قادر به احیاء آن نیستند. از این رو نمایندگان دولت را به ورود به این بخش مکلف کرد. در مصوبه نمایندگان آمده است:  دولت مکلف است از طریق اعمال سیاستهای حمایتی، حقوقی، تشویقی و اعطای تسهیلات یارانه ای نسبت به احیاء و بهسازی حداقل 10% از بافتهای فرسوده شهری با رعایت سرانه های رو بنائی و زیر بنائی توسط بخش غیردولتی و شهرداریها اقدام و مابه التفاوت سود تسهیلات یارانه ای مورد نیاز را همه ساله در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی نماید.