درصحن: نمایندگان مجلس پس از سه هفته تعطیلی روز یکشنبه آینده زنگ مجلس را به صدا در می آورند. بررسی طرح الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی از مهمترین برنامه های مجلس در هفته پیش روست. براساس گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی، حمل سلاح سرد جرم محسوب می شود و حاملان سلاح سرد و افرادی که در خرید و فروش آن نیز فعالیت دارند مجرم محسوب می شوند. آیا نمایندگان مجلس مصوبه کمیسیون را تصویب خواهند کرد؟

ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی می گوید: هر فردی با چاقو و یا هروسیله دیگر تظاهر به قدرت نمایی کرده و دراین حین برای مردم ایجاد مزاحمت کند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود که در تبصره اضافه شده به این ماده قانونی حمل این سلاح ها هم جرم خواهد شد. چنانچه این طرح در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان برسد، حاملان سلاح سرد و تاجران آن، به حداقل مجازات مندرج در این قانون محکوم خواهند شد. رشد باجگیری و افزایش ناامنی ناشی از آن، نمایندگان مجلس را به اصلاح قانون و در نظر گرفتن مجازات های بازدارنده واداشته است.