درصحن: نماینده نوشهر از تهیه طرح تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف خبر داده و گفته این طرح در راستای شفافیت در حوزه های مختلف توزیع اعتبارات و توجه به فعالیت های فرهنگی در امامزادگان تهیه شده است. قاسم احمدی گفته منابع مالی میان امامزادگان استان مازندران عادلانه توزیع نمی شود. جذب منابع مالی برای طرح های توسعه ای منطقه، معمولا مهمترین دغدغه نمایندگان است ولی نکته جالب این است که نماینده نوشهر طرح مهمتری برای جذب منابع از امامزاده های منطقه سراغ نداشته است.