درصحن: مصطفی ذوالقدر و دخترش فاطمه ذوالقدر به همراه حسن پور نماینده سیرجان در تذکری به وزیر نیرو خواستار تجهیز جاده های کشور خصوصا جاده های بندرعباس و جنوب کرمان به سیستم های روشنایی شدند. مصطفی ذوالقدر نمایندگی بندر عباس و دخترش فاطمه نمایندگی مردم تهران در مجلس را برعهده دارند. رابطه پدر-دختر باعث شده تا یک نماینده تهرانی نسبت به روشنایی جاده های بندرعباس حساسیت نشان دهد.