درصحن: 296 نفر از اساتید دانشگاه های ایران در نامه ای به حسن روحانی از او خواسته اند «زمینه یک انتخابات سالم، رقابتی، عادلانه و فراگیر را فراهم کند.» آنها با اشاره به رد صلاحیت های گسترده توسط شورای نگهبان خطاب به رپیس جمهور نوشته اند: «فراموش نکنیم که برگزاری یک انتخابات غیررقابتی، ناعادلانه و با مشارکت محدود شهروندان، شان و منزلت نظام جمهوری اسلامی را در حد رقبای منطقه‌ای آن پایین خواهد آورد. تحت چنین شرائطی، عدم برگزاری چنین انتخاباتی بر انجام آن ارجحیت خواهد داشت و بالعکس برگزاری یک انتخابات رقابتی و فراگیر که مشارکت حداکثری مردم را جلب کند، این منزلت را در چشم جهانیان بیش از پیش ارتقاء خواهد بخشید.»