درصحن: پس از اعتراض جمعی از نمایندگان به لایحه برنامه ششم توسعه و رد کلیات آن در کمیسیون برنامه و بودجه،‌ مرکز پژوهش ها نیز خواستار رد این لایحه شد. در گزارش این مرکز آمده: «بر اساس ارزيابيهاي حقوقي و برنامهاي فوق، اليحه تقديمي نه به لحاظ نظري و كارشناسي و نه به لحاظ قوانين كشور، اليحه برنامه توسعه نيست. اين اليحه كه مجموعهاي از احكام و مجوزهاي نامنسجم است، نسبت روشني با سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه و سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ندارد. از لحاظ شرايط خطير و فرصتهاي پيشروي اقتصاد ايران و جمهوري اسالمي نيز اليحه مذكور بيانگر هدف، راهبرد يا سياست مشخصي نيست.» گفتنی است برخی نمایندگان از ارائه طرحی دوفوریتی در جلسه فردا یکشنبه برای تمدید برنامه پنجم برای یک سال دیگر داده اند تا دولت برنامه ششم را بازنویسی کند.