درصحن: الفت معاون قوه قضاییه از تشکیل ۴۰ پرونده تخلف انتخاباتی خبر داده ولی در عین حال آن را نشانه کاهش تخلفات انتخاباتی در این دوره عنوان کرده و گفته: هیچیک از این تخلفات در انتخابات اثر گذار نیست. به گفته معاون قوه قضاییه تبلیغات زودهنگام انتخاباتی تخلف هست ولی مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده بنابراین جرم نیست ولی می تواند توسط مراجع تصمیم گیر در بازبینی صلاحیت کاندیداها در نظرگرفته شود، چراکه متخلفان صلاحیت اخلاقی شان را از دست داده اند. گفتنی است تخلفات هیات نظارت بر انتخابات و رد صلاحیت های غیر قانونی نیز جرم تلقی نشده و پرونده ای تشکیل نمی شود.