درصحن: پس از اعلام کاندیداتوری توسط محمدی ری شهری،‌ محمود علوی،‌ قربانعلی دری نجف آبادی، وزرای فعلی و سابق اطلاعات،‌ علی فلاحیان وزیر اطلاعات دولت هاشمی نیز به صف کاندیداهای خبرگان پیوست. او چهارمین وزیر اطلاعاتی است که برای خبرگان ثبت نام کرده است. علی یونسی،‌ احمد مصلحی و محسنی اژه ای دیگر وزرای اطلاعات جمهوری اسلامی هستند که هنوز برای خبرگان خیز برنداشته اند. فردا چهارشنبه آخرین فرصت ثبت نام انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان است.