استان سمنان
کاندیداهای اصلاح طلب
صلاحیت
کاندیداهای اصولگرا
صلاحیت
کاندیداهای مستقل
صلاحیت
شاهرود
گرمسار
سمنان / مهدیشهر / سرخهمصطفی کواکبیان
سمنان / مهدیشهر / سرخهطاهر طاهری
دامغانخسرو دانشجو
حوزه انتخابیه