استان زنجان
کاندیداهای اصلاح طلب
صلاحیت
کاندیداهای اصولگرا
صلاحیت
کاندیداهای مستقل
صلاحیت
ابهر / خرمدره
زنجان / طارماحمد حکیمی پوررد
زنجان / طارمحمید رضا شاه محمدی
خدابنده
ماهنشان / ایجرود /دهستانهای بوغداکندی و قلتوق
حوزه انتخابیه