استان اذربایجان شرقی
اصلاح طلب
صلاحیت
اصولگرا
صلاحیت
مستقل
صلاحیت
تبریز / آذرشهر / اسکومسعود پزشکیانتاییدعلیرضا منادی سفیدان تاییدعباس زادهتایید
تبریز / آذرشهر / اسکوزهرا ساعیتایید
تبریز / آذرشهر / اسکوبهرام سرمستتاییدسعید دباغ نیکوخصلتتایید
تبریز / آذرشهر / اسکوکریم پاکپورتاییدنظام الدین برزگریتایید
تبریز / آذرشهر / اسکومصطفی مولویرد
تبریز / آذرشهر / اسکوعلی اکبر شعردوستمحمد رضا تاج الدینیتاییدحسین متفکر
تبریز / آذرشهر / اسکومحمد پورحسنسعیدیایرانعلی رضانوینتایید
تبریز / آذرشهر / اسکواکبر اعلمیردبیگی
تبریز / آذرشهر / اسکوغفار فرزدیردعلی اکبر فرهنگی
تبریز / آذرشهر / اسکوشکور اکبرنژادردعشرت شایق
سرابمجید نصیرپورتایید
مراغه / عجب شیر
ملکان
میانه
مرند / جلفاباقر امامی تایید
بناب
بستان اباد
هشترود / چاراویماقغلامحسین شیریتایید
هشترود / چاراویماقغفار اسماعیلیتایید
شبسترمسعود نمازی
اهر / هریس
ورزقان / خاروانای
کلیبر / خداآفرین / بخش هوراندارسلان فتحی پوررد
حوزه انتخابیه