درصحن:  انتظار داشتیم دستگاه محترم قضاء درخصوص بررسی و صدور حکم متخلفان پرونده ارجاعی تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی به‌ویژه قاضی معلق – آقای سعید مرتضوی- اهتمام بیشتری می‌نمود تا امروز شاهد آن نباشیم که نامبرده با سخره گرفتن قوای تقنینی و قضائی کشور از مرز هوایی به پیاده‌روی اربعین برود و عکس خویش با کودکان مظلوم عراق را برای «ارسال پیامی مشخص» در شبکه‌های اجتماعی قرار دهد و در جامعه نیز به نحوی موضوع بازتاب یابد که اولاً ظاهرا این فرد، فرد استثنایی است و ثانیاً نمایندگان مجلس شأن نظارتی خودرا ازدست داده‌اند.