درصحن: سخنگوی وزارت کشور از ورود وزارت دفاع به پروسه انتخابات خبر داده و گفته است: «تست صندوق های الکترونیک را به وزارت دفاع سپرده ایم تا مطمئن شویم سیستم انتخابات الکترونیکی غیرقابل نفوذ است.» امیری تاکید کرده که ما به حفظ امنیت داده ها و نفوذ ناپذیری صندوق ها اصرار داریم و به دغدغه های شورای نگهبان توجه ویژه داریم.