درصحن: پس از آنکه قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از بنیاد شهید به مدیریت مسعود زریبافان به تعویق افتاد و برخی نمایندگان آن را گزارشی از روی حب و بغض خواندند، خجسته نماینده همدان گوشه های از فساد در این نهاد را افشا کرد. او در نطقی در مجلس با بیان اینکه ما موانع متعددی از جمله تهدید، تطمیع و فشار را برای انجام این تحقیق از سرگذراندیم پرسید: آیا جعل درصد جانبازی با فشارهای سیاسی حب و بغض است؟ آیا اتفاقات بیمه دی،‌ سازمان اقتصادی کوثر،‌ اتفاقات مربوط به صرافی بانک دی،‌ آیا دست داشتن سلطان شکر در شرکت اقتصادی سبحان و امثال آن فاقد مستندات بوده و حب و بغض است.