درصحن:‌  کمپین پیش بسوی تغییر چهره مردانه مجلس با انتشار کلیپی مهمترین برنامه ها و اهداف خود را شرح داده است

شعارهای این کمپین به شرح زیر است:‌

حق انتخاب کردن کافی نیست، حق انتخاب شدن می‌خواهیم
ما کمپین پیش بسوی تغییر چهره مردانه مجلس را راه اندازی کرده ایم تا حداقل 50 زن برابری طلب را به مجلس بفرستیم
مجلس نباید خانه امن زن ستیزان باشد