درصحن: علی لاریحانی شب گذشته و پس از ورود به مجلس عزاداری در بیت رهبر ایران با شعارهای تند حامیان جریان های تندرو روبرو شد.این افراد شعارهایی از قبیل «خواص بی بصیرت؛ مایه ننگ ملت»، «امان نامه برجام؛ تلاش بی سرانجام»،«مرگ بر منافق» و «هیهات منا الذله» سر دادند.